1 2 3 4 5

برگزاری همایش توسعه روابط تجاری ایران وهند

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران این سازمان درنظر دارد اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران وهند با همکاری گروه بین الملل فراز را برگزار نماید.

همایش توسعه روابط تجاری ایران وترکمنستان

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران این سازمان درنظر دارد اولین همایش توسعه روابط تجاری ایران وترکمنستان با همکاری گروه بین الملل فراز را برگزار نماید.

اخبار شهرستان

آرشیو
پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی